REKLAMACIJE

VAŽNA NAPOMENA:
Molimo Vas da obratite pažnju na razliku izmedju ZAMENE i REKLAMACIJE.
Ukoliko ste nakon prijema artikla utvrdili da Vam artikal iz bilo kog razloga ne odgovara, tada postupite po uputstvu za ZAMENU ARTIKLA.

Ukoliko želite da podnesete reklamaciju za artikal koji ste kupili u maloprodajnom objektu, neophodno je da sa fiskalnim računom ili drugim dokazom o kupovini, i artiklom koji reklamirate, odete u maloprodajni objekat gde ste obavili kupovinu - u prodavnici ćete dobiti detaljna uputstva i pomoć oko podnošenja reklamacije.

Pravilnik o postupku i načinu rešavanja reklamacije robe kupljene putem sajta

Član 1.

Ovim pravilnikom trgovac uređuje način, uslove i postupak rešavanja reklamacije ili prigovora potrošača zbog nesaobraznosti ugovoru, robe kupljene putem sajta ninewest.rs, kao i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na reklamaciju.

Član 2.

Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.

Član 3.

Zbog nesaobraznosti robe i usluge ugovoru, postoji zakonska odgovornost.

Član 4.

Potrošač ima pravo reklamacije na kupljeni proizvod u roku od dve godine od dana kupovine.

Član 5.

U slučaju da se ustanovi nesaobraznost robe ugovoru, ista roba se može ponuditi kupcu i prodati po posebnim uslovima.
Kupac će dobiti odredjeni popust za ovu robu.
Na računu u napomeni će pisati da roba nije saobrazna ugovoru.
Za ovu robu, potrošač ima pravo reklamacije u roku od godinu dana od dana kupovine, za oštećenje koje mu trgovac pre prodaje nije ukazao.

Član 6.

Zahtev za reklamaciju može se dostaviti poštom na adresu direkcije Beo-Sport System d.o.o., Viline vode 47, 11000 Beograd, sa naznakom: REKLAMACIJA.

Troškove dostave snosi kupac.

Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju potrošač je dužan da:
a. Reklamirani artikal dostavi zajedno sa dokazom o kupovini – računom.
b. Dostavi popunjen reklamacioni list, koji je moguće preuzeti na sledećem linku - REKLAMACIONI LIST
c. U reklamacionom listu potrebno je navesti razlog za reklamiranje robe i željeni način rešavanja.

Član 7.

Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje nadležna komisija.
Odgovor na izjavljenu reklamaciju potrošaču će biti poslat u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije ne može biti duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu, od dana podnošenja reklamacije.

Prema Zakoku o zaštiti potrošača, rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca, a tu se misli na odgovor koji se daje u roku od 8 dana, i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Ukoliko se potrošač u propisanom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom prodavca o načinu rešavanja reklamacije.

Član 8.

U slučaju osnovanosti reklamacije i prihvatanja iste od strane trgovca, potrošač ima pravo, po sopstvenom izboru, na:
a. Zamenu reklamirane robe, za novu robu saobraznu ugovoru, ili otklanjanje nedostatka na robi (ukoliko je to moguće).
b. Povraćaj novčanih sredstava prema priloženom računu. Povraćaj novčanih sredstava potrošaču, izvršiće se elektronskim putem na tekući račun potrošača, u roku od 15 dana od dana rešavanja reklamacije.

Član 9.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.
Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obalja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.
Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija https://vansudsko.mtt.gov.rs/adrbodies

Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora.
Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:
- u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasi pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osom finansijskih pogodbi, usluga putovanja;
- za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;
- na noposredne pregovore između potošača i trgovca;
- na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;
- u potupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškove zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.

Član 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 21.09.2014.
Poslednja izmena 17.12.2021.