REKLAMACIJE

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA PUTEM SAJTA

Član 1. Ovim pravilnikom trgovac uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nesaobraznosti robe putem sajta www.ninewest.rs i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.

Član 2. Potrošač, u smislu ovog pravilnika jeste svaki građanin koji putem internet na sajtu www.ninewest.rs izvrši kupovinu.

Član 3. Potrošač ima pravo reklamacije na kupljeni proizvod u roku od dve godine od dana kupovine.

Član 4. Zahtev za reklamaciju može se dostaviti poštom na adresu direkcije Beo-sport System d.o.o. Viline vode 47, 11000 Beograd, sa naznakom: Za službu reklamacija.
Prilikom pdnošenja zahteva za reklamaciju potrošač je dužan da:
a. Reklamirani artikal dostavi zajedno sa dokazom o kupovini – računom.
b. Dostavi popunjen reklamacioni list, koji je moguće preuzeti na sledećem linku - REKLAMACIONI LIST
c. U reklamacionom listu potrebno je navesti razlog za reklamiranje robe i željeni način rešavanja.

Član 5. Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje nadležna komisija. Odgovor na izjavljenu reklamaciju Potrošaču će biti poslat u najkraćem mogućem roku koji ne može biti duži od 8 (osam) dana. Rok za rešavanje reklamacije ne može biti duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu.

Član 6. U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane trgovca, Potrošač ima pravo po sopstvenom izboru na:
a. Zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov, ispravan proizvod ili otklanjanje nedostataka na proizvodu ukoliko je to moguće
b. Vraćanja uplaćenog iznosa prema priloženom računu, u slučaju kada otklanjanje nesaobraznosti nije moguće. Povrat novca Potrošaču izvršiće se elektronskim putem na tekući račun Potrošača u roku od 15 dana od dana reklamacije.
Da biste ostvarili neko od prava prilikom vraćanja kupljenog proizvoda, naručena roba ne sme biti upotrebom oštećena ili pohabana, mora biti vraćena u originalnoj ambalaži, uz priložen račun. Originalna ambalaža ne sme biti pohabana ili na drugi način oštećena, jer se u u tom slučaju ne priznaje pravo na puni povraćaj novca, već se od ukupne vraćene sume odbijaju troškovi oštećene ambalaže.

Član 7. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.